Surse de finantare

Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020

PO Competitivitate susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește:
(a) sprijinul insuficient pentru cercetare,dezvoltare și inovare (CDI) și
(b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate,poziționându-se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.
Direcţii de acţiune
Investițiile în TIC trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale care asigură competitivitatea economică și îmbunătățirea nivelului de trai pentru cetățeni.
POC vizează patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:
a) e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media,
b) TIC în educație, incluziune, sănătate și cultură,
c) e-Comerţ, inovare în TIC şi
d) Infrastructura de bandă largă și servicii digitale.

 

Programul Operațional Capital Uman

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007 - 2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Ocuparea forței de muncă POCU va contribui la atingerea obiectivului stabilit la nivelul AP prin susținerea următoarelor priorități de finanțare:

 • Asigurarea unei integrări durabile pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă și care care nu urmează studii sau cursuri de formare (NEETs - not in education, employment or training)
 • Îmbunătățirea participării pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, vizând în special şomerii pe termen lung, persoanele inactive, lucrătorii în vârstă (55 - 64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile, persoanele din mediul rural
 • Creșterea mobilității și adaptabilității muncii;
 • Încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi
 • Modernizarea Serviciului Public de Ocupare și creșterea capacității administrative a acestuia de a furniza servicii personalizate în vederea angajării (de ex. consiliere, mentorat, training, căutarea unui loc de muncă, medierea muncii etc.), precum și măsuri preventive, inclusiv printr-o abordare de tip partenerial.
 • Diversificarea economiei din mediul rural, în special prin crearea de noi întreprinderi și locuri de muncă în domenii non-agricole.
 • Diversificarea economiei pescuitului și acvaculturii, pentru a atrage ocuparea forței de muncă și crearea de firme în domeniu conversia în activități nonagricole, diversificarea economiei rurale și crearea de locuri de muncă; Incluziunea socială, reducerea sărăciei și combaterea oricăror forme de discriminare Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la atingerea obiectivului AP şi celor ale Strategiei naţionale pentru incluziune socială şi combaterea sărăciei, Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012 - 2020 şi Strategiei Naţionale de Sănătate, prin:
 • Promovarea incluziunii active și reducerea clivajului de dezvoltare față de minoritatea romă și alte comunități dezavantajate din mediul urban și rural
 • Dezvoltarea unei culturi pro-active, a participării și responsabilităţii şi prin combaterea stereotipurilor şi a discriminării
 • Dezvoltarea economiei sociale și promovarea antreprenoriatului social
 • Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistență medicală și sociale, precum și la servicii sociale de interes general, prin promovarea tranziției către servicii integrate la nivelul comunității.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiţii de protecţie şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Transport

Investiţiile dedicate sectorului transport vor fi orientate spre continuarea investiţiilor demarate în perioada 2007 - 2013, având ca principale direcţii de acţiune:

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare și transport naval pe reţeaua TEN-T
 • Asigurarea mobilităţii regionale prin conectarea la infrastructura rutieră, feroviară, navală, aroportuară a TEN-T
 • Dezvoltarea transportului intermodal
 • Măsuri de siguranță rutieră
 • Fluidizarea traficului la punctele de frontieră prin dezvoltarea infrastructurii și dotarea cu echipamentele aferente a birourilor vamale
 • Eficientizarea sistemelor de transport, inclusiv prin măsuri de reformă

Mediu şi schimbări climatice
În domeniul Infrastructurii de mediu şi protecţiei mediului, prin Tratatul de Aderare la UE, România şi-a asumat îndeplinirea unor obligaţii privind implementarea acquis-ului european de mediu. Coroborat cu aceste angajamente, îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi concomitent, a standardelor de mediu, reprezintă, în continuare, obiectivul principal în domeniul protecţiei mediului.
Astfel, principalele direcţii de acţiune:

 • Investiții în infrastructura de apă și apă uzată, prin continuarea proiectelor regionale integrate
 • Investiții în infrastructura de management integrat al deșeurilor, luând în considerare ierarhia deșeurilor
 • Menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară
 • Decontaminarea siturilor poluate istoric
 • Dezvoltarea sistemului de monitorizare a calității aerului
 • Măsuri non ­- structurale și structurale pentru prevenirea riscurilor generate de schimbările climatice (cu accent pe secetă și eroziune costieră) și de întărire a capacității de răspuns la situații de criză

Energie curată şi eficienţa energetică
România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia să respecte standardele comunitare de mediu şi eficienţă energetică stabilite prin directivele specifice şi să contribuie la realizarea obiectivelor strategice şi politicilor europene în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă, în special la obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru domeniul Energie .
Principalele direcţii de acţiune:

 • Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice în microhidrocentrale, a energiei electrice şi termice în centrale pe biomasă, energiei termice în centrale geotermale
 • Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN
 • Realizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
 • Implementarea distribuției inteligentă pentru consumatori rezidențiali de energie electrică (proiecte demonstrative derulate de cei 8 distribuitori regionali de energie electrică)
 • Monitorizarea consumului de energie la nivelul unor platforme industriale prin contorizare inteligentă
 • Extinderea şi consolidarea rețelei electrice de transport
 • Creşterea flexibilităţii Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale

Infrastructura în regiunea Bucureşti - Ilfov
Deşi regiunea Bucureşti - Ilfov se caracterizează printr-o dezvoltare economică superioară mediei regionale europene din punct de vedere al PIB/locuitor, nevoile de dezvoltare a infrastructurii sunt extrem de mari pentru a transforma capitala Bucureşti şi zonele adiacente într-o regiune care corespunde tuturor standardelor europene. Dezvoltarea sustenabilă a municipiului Bucureşti trebuie să se facă în acord cu dezvoltarea capitalelor europene, în contextul aglomerării urbane existente şi în corelare cu dezvoltarea zonelor periferice.
Principalele direcţii de acţiune:

 • Modernizarea sistemului centralizat de transport al energiei termice în București
 • Extinderea magistralelor de metrou și modernizarea rețelei existente / Achiziționarea de material rulant pentru noile tronsoane de metrou

 

Programul Operaţional Regional

POR 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Priorităti POR

Promovarea investițiior de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice, și în sectorul locuințelor
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor
Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea măsurilor pentru reducerea zgomotului
Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN - T
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice
Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă


Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

PODCA contribuie la implementarea prioritaţilor de dezvoltare din Planul National de Dezvoltare „Dezvoltarea Resurselor Umane , promovarea ocupării si incluziunii sociale si intărirea capacităţii administrative" pentru a avea un impact pozitiv asupra administraţiei publice , pentru a stimula dezvoltarea economică.
Obiectivele programului sunt următoarele:
Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative și judiciare
Administrație publică și sistem judiciar eficace și transparente
Asistență tehnică

Programul Național De Dezvoltare Rurală 2014‐2020

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:
Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale
Principalele prioritaţi ale PNDR pe perioada de guvernare 2014-2020 sunt urmatoarele:
P1 : Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale
P2 : Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor
P3 : Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
P4 : Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură
P5 : Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
P6 : Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale

 

Achizitii Europroject Partner

29 mai 2015 – Anunt procedura de incredintare directa


Anunt procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de inchiriere sali pentru desfasurare curs practic de manichiurist-pedichiurist in localitatea Moreni, jud. Dambovita, in vederea implementarii activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2015 – Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati


-Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati- Procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie  servicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,„Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie produse informative si de promovare roll-up, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţieservicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare,  pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,  „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti18 martie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de expertiza contabila pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti23 ianuarie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie materiale consumabile de birou (act aditional 2) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti25 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Ca urmare a nedepunerii de oferte  în cadrul procedurii de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă“,  organizată de EUROPROJECT PARTNER SRL  la data de 10.07.2014, se anulează respectiva procedura. Se relansează procedura de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti3 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti5 mai 2014 – Anunt licitatie Europroject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie articole de papetarie necesare derulare cursuri calificare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti28 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere si reparare mijloace de transport pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti26 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de furnizare echipamente IT (copiator multifunctional, laptopuri, videoproiector) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti13 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere echipamente IT pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti09 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii editare si tiparire materiale publicitare: flyere, afise, raport de cercetare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii organizare evenimente pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de promovare prin presa scrisa pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/134547, „O sansa in plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertanti16 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de audit financiar” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de expertiză contabilă” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 “Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/134547 “O șansă în plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertantiMergi la...

Servicii oferite